Informácie pre jazdcov
Information for drivers

I. PROGRAM
10.04.2024  Publikácia propozícií a príjem prihlášok 
01.06.2024 Uzávierka prihlášok s normálnym vstupným poplatkom
06.06.2024 Uzávierka prihlášok so zvýšeným vstupným poplatkom


07.06.2024- piatok
15:00 - 19:30 Otvorenie sekretariátu, administratívne preberanie na sekretariáte 
15:15 - 19:45 technické preberanie v depe


08.06. 2024 -sobota
7:00-7:45 Dodatočné preberanie ( iba s povolením riaditeľa podujatia)
8:00 I. zasadnutie RŠK 9:00 voľný tréning
10.30 rozprava
11:00 1. oficiálny meraný tréning
14:00 2. oficiálny meraný tréning
16:00 1. séria kvalifikačných jázd

09.06.2024 -nedeľa
9:00 2. séria kvalifikačných jázd
11:00 3. séria kvalifikačných jázd
II. zasadnutie RŠK 10 minút po skončení 3. Série
13:00 slávnostné defilé
14:00 semifinálové a finálové jazdy
III. zasadnutie RŠK 10 minút po odovzdaní cien

I. PROGRAMME
10.04 2024  Publication of regulations and acceptance of entries
01.06 2024  Closing date for entries at normal fee
06.06 2024  Closing date for entries at increased fees


07.06. 2024 - Friday
15:00 – 19:30 Administrative checking in the Administrative building
15:15 – 19:45 Scrutineering in the Driver ´s paddock


08.06.2024. Saturday
7:00 – 7:45 Additional checking (only with the permission of the event director)
08:00 1st Stewards meeting
09:00 Warm-up
10:30 Drivers’ briefing
11:00 1.Official timed practice
14:00 2.Official timed practice
16:00 1 st Heats begin

9.06. 2024 - Sunday
9:00 2nd Heats begin
11:00 3rd Heats begin 
10 min. after 3rd Heats 2nd Stewards meeting
13:00 ceremonial presentation of the riders
14:00 Semifinals and Finals
10 min. after podium 3th Stewards meeting

Vstupný poplatok:
CEZ,MSR,MRR: 230,- €, zvýšený vstupný poplatok: 280,- €,
RB 10,-€, zvýšený vstupný poplatok: 20,- €, 
RX CUP: 200,-€, zvýšený vstupný poplatok: 250,-€

Vstupný poplatok bude zaplatený v hotovosti pri administratívnom preberaní.

Entry fees
CEZ, MSR,MA: 230,- €, Increased fee: 280,- €
RB: 10,- €, Increased fee : 20,-€
TAX CUP : 200,-€, Increased fee: 250,- €

All the fees will be colected during the administrative checking

Výsledky:

Výsledky každej jazdy budú vyvesené okamžite ako budú kompletné. Zloženie semifinálových a finálových jázd bude vyvesené pred začiatkom semifinálových a finálových jázd. Záverečná klasifikácia je zostavovaná podľa dosiahnutého poradia vo finálových jazdách.
Všetky výsledky budú zverejnené na oficiálnej digitálnej informačnej tabuli SPORTITY (aplikácia do mobilov).

O prístupe ku týmto výsledkom budú jazdci informovaní pri administratívnom preberaní.

Results

The results of each ride will be posted as soon as they will be complete. The composition of the semi -final and
final rides will be posted before the start of the semifinal and final rides. The final classification is assembled
according to the achieved order in the final rides.
All results will be published on the official digital information
board of SPORTITY (mobile application).
The riders will be informed about the approach to these results in administrative acceptance.

Popis obrázka

Partneri podujatia

MR. Digital Studio
sebo
Maslen
z45
Kartík
Urpiner
Ucho Motoršport
lion
zubor
HaM
doptech
eurotrucking
mkstav
beevolunter
fuchs
autopartners
Terminal BB
qservice
profipohare
bbauto
baps
anis
bestrent
bbmoto
sloso
motokary
eventservice
BB FM
Digipress
motosportmedia
mrc
Autobazareu
topspeed
SadZV
Autosportfoto
Primataxi
andrej barta
Autokrosarcz
bb
molca